Malda

2017 10 11  Malda

Elena Rerich

Dieve, Visatos Kūrėjau,

Pažvelk į mane ir tark savo žodį,

Ar aš einu teisingu keliu, ar

Paklydau rūke nežinomybės ir klaidų.

Aš atsiprašau visų, kuriuos įskaudinau,

Atsiprašau savęs, kad nesaugojau ir netausojau

To, kas manyje gražiausio, to, kas duota Dievo.

Atleiskite čia esantys ir išėjusieji už visą skriaudą,

Kurią jums kažkada padariau.

Atleiskite už mano klaidas ir neteisingą elgesį,

Aš mokausi, aš siekiu pažinimo

Ir atvira širdimi kreipiuosi į Dievą:

Padėk man pakelti savo sąmoningumą,

Padėk susivokti beribėje erdvėje.

Leisk išjausti besąlyginės meilės jausmą,

Leisk pažinti Tave vis labiau.

Leisk prisiglausti prie Tavęs ir nurimti Tavo šviesoje,

Leisk atsilaisvinti nuo sąmonės blokų ir filtrų,

kad tik galėčiau geriau suvokti Tiesą.

Būk palaimintas Dieve, nes aš laiminu save,

Kaip Tavo galios, meilės ir išminties dalelę

Šioje Visatos dalyje.

            (kartokite tiek, kiek širdis to norės)

 

2017 11 28       Jėzaus malda

Tėve, mano mylimas Tėve,

Aš kreipiuosi į tave šiandieną

Su begaliniu džiaugsmu širdyje,

Su meile ir dėkingumu.

Didžiosios Meilės srovės teka per mane

Kai tik pakeliu akis į Tave.

Tu mane laimini ir tas palaiminimas

Suteikia man jėgų  žengti savuoju keliu.

Tavęs pajautimas išdegina bet kokią abejonę

savimi, bet kokį nerimą.

Aš žinau: Tu mane myli ir

Vardan Tavęs, Tėve, Aš žengiu

savo gyvenimo keliu aukštai pakelta galva

ir su tvirtu žinojimu:

Tu esi mano Jėga. Mano Meilė ir mano Širdis.

Tu esi mano Išmintis ir mano Tikėjimas.

Aš šlovinu gyvenimą, kurį Tu man dovanojai.

Aleliuja

 

(prisiminkite, tai Jėzaus malda prieš prasidedant Jo kančios keliui. Jis žinojo savo ateitį ir Jis šlovino Dievą ir gyvenimą.

Pradedant maldą, pajuskite, kaip šviesos spindulys iš širdies eina per visą jūsų kūną ir visos ląstelės pradeda vibruoti aukštu dažniu)

 

2018 07 04

Kai reikia pagalbos…

Marija – šviesos, meilės ir gerumo Motina,

Padėk man šią sunkią mano gyvenimo valandą,

Suteik man stiprybės, šviesos ir ramybės,

Leisk pažvelgti į savo situaciją tavo akimis.

Leisk man pajusti tavo išmintį, tavo ramybę,

Apgaubk tuo mane ir padėk man nurimti.

 

Tavo šviesoje skleidžiasi mano meilė,

Tavo ramybėje sušyla mano širdis ir protas.

Mane apgaubia vidinė šiluma ir susitaikymas,

Situacija mane tik moko ir brandina.

 

Aš atsiveriu dieviškai šviesai ir tiesai,

Lai skleidžiasi per mane tavoji išmintis ir meilė.

Lai įsitvirtina manyje tavo šviesa

Ir suteikia jėgų man elgtis teisingai.

 

Su gerumu ir meile dėkoju už pagalbą

Ir visa, ką geriausio man siunti

Aš nuoširdžiai priimu į savo tyrą širdį.

 

2019 04 22

Malda PASAULIO MOTINAI

Pasaulio Motinos šviesoj

Aš savo sielą atveriu gyvenimui.

Visa jėga aš į save geriu

Jos meilę, išmintį, gerumą.

 

Visu vidiniu spindesiu

Aš atkartoju Motinos švelnumą,

Visom vidinėm galiom

Aš spinduliuoju Jos šventumą.

 

Pasaulio Motinos didybėj,

Pasaulį savąjį kuriu

Ir atkartoju Jos energijų virpėjimą

Savuose poelgiuose aš kasdien.

 

Su pakylėjimu, su džiaugsmu

Aš susilieju su Tavim, Pasaulio Motina,

Ir Tavo šviesoje aš gyvenu

Kai Viešpats suteikė man gyvybę.

 

Galingame Tikėjimo sraute

Aš virpesius tiesos pagaunu

Ir išskleidžiu juos savoj minty,

Bei suteikiu gyvenimą jai naują.

 

Lai džiaugiasi Pasaulio Motinos širdis,

Matydama savų vaikų kūrybą,

Lai skleidžiasi Lotoso žiedai

Kiekviename žmogaus delne.

 

Ir padėkoju aš Pasaulio Motinai

Už kelią ir žinias, kurias man atveria šiandieną…

 

Sanat Kumara

 Dėkingumo malda

 

O, Dieve Visagali, džiaugiuosi Tave įkūnydamas.

Džiaugiuosi siela ir kūnu su Tavimi susiliedamas.

Esu dėkingas už gautą išmintį, už meilės jėgą ir gerumą.

Tikiu Tavimi, priimu Tavo mokymą ir globą.

Kiekviena mano mintis yra nuskaidrinta Tavo išminties.

Kiekvienas jausmas išgrynintas Tavo šventumu.

Kiekvienas mano veiksmas skirtas vienybei su Tavimi.

Dėkoju Tau už šios akimirkos bendrystę,

Už paramą ir globą širdingai Tau dėkoju.

 

 

2020 01 19

EL Morija

Tebūnie pašlovinta Dieviškoji šviesa

 

Mano širdis kupina siekio pažinti Meilę.

Mano protas kupinas ryžto pažinti Tiesą.

Mano svajonės kupinos vilties ir džiaugsmo,

Mano veiksmai kupini pasitikėjimo Kūrėju.

 

Aš sutelkiu savo mintį į Kūrėjo Galią,

Sutelkiu savo vidinę jėgą Aukščiausios sąmonės pažinimui,

Ir išreikšdamas savo valią, aš tariu:

Tebūnie pašlovinta Dieviškoji šviesa.

 

Tebūnie pašlovintas Gyvenimas,

Leidžiantis suvokti Dievo Galią,

Tebūnie pašlovinta kūryba,

Leidžianti per mane išsiskleisti Dievo Valiai.

 

Tebūnie pašlovinta Dieviškoji šviesa,

Besiskverbianti per mano mintis ir jausmus,

Tebūnie pašlovinta Dieviškoji šviesa,

Gebanti keisti mano gyvenimą.

 

Aš atveriu savo širdį dieviškosios šviesos srautui

Ir per savo veiksmus tai  dovanoju pasauliui.

Blogą talpina WordPress.com. | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑

%d bloggers like this: