Maldos

Malda Visatos Kūrėjui

Jelena Rerich

Dieve, Visatos Kūrėjau,
Pažvelk į mane ir tark savo žodį –
Ar aš einu teisingu keliu,
Ar paklydau rūke nežinomybės ir klaidų?
Aš atsiprašau visų, kuriuos įskaudinau,
Atsiprašau savęs, kad nesaugojau ir netausojau to,
Kas manyje gražiausio – to, kas duota Dievo.
Atleiskite, čia esantys ir išėjusieji, už visą skriaudą,
Kurią jums kažkada padariau.
Atleiskite už mano klaidas ir neteisingą elgesį –
Aš mokausi, aš siekiu pažinimo
Ir atvira širdimi kreipiuosi į Dievą:
Padėk man pakelti savo sąmoningumą,
Padėk susivokti beribėje erdvėje.
Leisk išjausti besąlyginės meilės jausmą,
Leisk pažinti Tave vis labiau.
Leisk prisiglausti prie Tavęs ir nurimti Tavo šviesoje,
Leisk atsilaisvinti nuo sąmonės blokų ir filtrų,
Kad tik galėčiau geriau suvokti Tiesą.
Būk palaimintas, Dieve, nes aš laiminu save,
Kaip Tavo Galios, Meilės ir Išminties dalelę
Šioje Visatos dalyje.

            (kartokite tiek, kiek širdis to norės)

Jėzaus malda

Tėve, mano mylimas Tėve,
Aš kreipiuosi į Tave šiandieną
Su begaliniu Džiaugsmu širdyje,
Su Meile ir Dėkingumu.
Didžiosios Meilės srovės teka per mane,
Kai tik pakeliu akis į Tave.
Tu mane laimini ir tas palaiminimas
Suteikia man jėgų žengti savuoju keliu.
Tavęs pajautimas išdegina
Bet kokią abejonę savimi, bet kokį nerimą.
Aš žinau: Tu mane myli.
Ir vardan Tavęs, Tėve,
Aš žengiu savo gyvenimo keliu
Aukštai pakelta galva ir su tvirtu žinojimu:
Tu esi mano Jėga. Mano Meilė ir mano Širdis.
Tu esi mano Išmintis ir mano Tikėjimas.
Aš šlovinu Gyvenimą, kurį Tu man dovanojai.
Aleliuja!

(prisiminkite, tai Jėzaus malda prieš prasidedant Jo kančios keliui.
Jis žinojo savo ateitį ir Jis šlovino Dievą ir gyvenimą.
Pradedant maldą, pajuskite, kaip šviesos spindulys iš širdies eina per visą jūsų kūną ir visos ląstelės pradeda vibruoti aukštu dažniu).

Kai reikia pagalbos…

Marija – šviesos, meilės ir gerumo Motina,
Padėk man šią mano gyvenimo valandą,
Suteik man stiprybės, šviesos ir ramybės,
Leisk pažvelgti į savo situaciją tavo akimis.
Leisk man pajusti tavo išmintį, tavo ramybę,
Apgaubk tuo mane ir padėk man nurimti.
Tavo šviesoje skleidžiasi mano meilė,
Tavo ramybėje sušyla mano širdis ir protas.
Mane apgaubia vidinė šiluma ir susitaikymas,
Situacija mane tik moko ir brandina.
Aš atsiveriu dieviškai šviesai ir tiesai,
Lai skleidžiasi per mane tavoji išmintis ir meilė.
Lai įsitvirtina manyje tavo šviesa
Ir suteikia jėgų man elgtis teisingai.
Su gerumu ir meile dėkoju už pagalbą
Ir visa, ką geriausio man siunti,
Aš nuoširdžiai priimu į savo tyrą širdį.

Malda Pasaulio Motinai

Pasaulio Motinos šviesoj aš savo sielą atveriu gyvenimui.
Visa jėga aš į save geriu Jos meilę, išmintį, gerumą.
Visu vidiniu spindesiu aš atkartoju Motinos švelnumą,
Visom vidinėm galiom aš spinduliuoju Jos šventumą.
Pasaulio Motinos didybėj Pasaulį savąjį kuriu
Ir atkartoju Jos energijų virpėjimą savuose poelgiuose aš kasdien.
Su pakylėjimu, su džiaugsmu aš susilieju su Tavim, Pasaulio Motina,
Ir Tavo šviesoje aš gyvenu – kai Viešpats suteikė man gyvybę.
Galingame Tikėjimo sraute aš virpesius tiesos pagaunu
Ir išskleidžiu juos savoj minty bei suteikiu gyvenimą jai naują.
Lai džiaugiasi Pasaulio Motinos širdis, matydama vaikų kūrybą,
Lai skleidžiasi Lotoso žiedai kiekviename žmogaus delne.
Ir padėkoju aš Pasaulio Motinai
Už kelią ir žinias, kurias man atveria šiandieną…

Sanat Kumara

Dėkingumo malda

O, Dieve Visagali, džiaugiuosi Tave įkūnydamas.
Džiaugiuosi siela ir kūnu su Tavimi susiliedamas.
Esu dėkingas už gautą išmintį, už meilės jėgą ir gerumą.
Tikiu Tavimi, priimu Tavo mokymą ir globą.
Kiekviena mano mintis yra nuskaidrinta Tavo išminties.
Kiekvienas jausmas išgrynintas Tavo šventumu.
Kiekvienas mano veiksmas skirtas vienybei su Tavimi.
Dėkoju Tau už šios akimirkos bendrystę,
Už paramą ir globą širdingai Tau dėkoju.

Sanat Kumaros perduota malda, kuri labiausiai tinka sakyti savo maldų  ar meditacijos pabaigoje.

El Morija

Tebūnie pašlovinta Dieviškoji Šviesa

Mano širdis kupina siekio pažinti Meilę.
Mano protas kupinas ryžto pažinti Tiesą.
Mano svajonės kupinos vilties ir džiaugsmo.
Mano veiksmai kupini pasitikėjimo Kūrėju.
Aš sutelkiu savo mintį į Kūrėjo Galią,
Sutelkiu savo vidinę jėgą Aukščiausios sąmonės pažinimui
Ir, išreikšdamas savo valią, aš tariu:
Tebūnie pašlovinta Dieviškoji Šviesa.
Tebūnie pašlovintas Gyvenimas,
Leidžiantis suvokti Dievo Galią.
Tebūnie pašlovinta kūryba,
Leidžianti per mane išsiskleisti Dievo Valiai.
Tebūnie pašlovinta Dieviškoji Šviesa,
Besiskverbianti per mano mintis ir jausmus.
Tebūnie pašlovinta Dieviškoji Šviesa,
Gebanti keisti mano gyvenimą.
Aš atveriu savo širdį Dieviškosios Šviesos srautui
Ir per savo veiksmus tai  dovanoju pasauliui.

Blogą talpina WordPress.com. | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑

%d bloggers like this: