Nauji darbai

   Kai grįžti iš regėjimų, jautiesi truputį apsvaigusiu ir ne viską galima tiksliai atsiminti. Mėginsiu aprašyti šios dienos procesą, kurį atlikome kartu su Rita, o kaip vėliau paaiškėjo, tam procesui iš vakaro Ritą paruošė Eglė.

Paskambinau Ritai ir sakau, kad kažkas su manimi negerai – trys momentiniai alpimai per savaitę jau negerai. Pradėjome dirbti. Rita mane stiprino, o aš mėginau susikaupti nuo kada jaučiu, kad kažkas negerai. Ir prisiminiau tokią meditaciją, kai buvau išėjusi į subtilųjį planą. Aš visados kylu į kalną ir per tarpeklį, kai susiformuoja tiltas, nueinu į sielos planą. Ten yra pievelė ir nuo to taško prasideda tam tikras veiksmas. Dažniausiai jie būna geri. Tą vakarą aš toje pievelėje pamačiau šešėlį. Tamsų. Suprantu, kad mano. Vienaip mąstau, kaip jo atsisakyt, kitaip ir niekas nepavyksta. Nėra buvę, kad tame plane nesusitvarkyčiau, deja, nepavyko. Taip viskas ir paliko. Šiandieną prisiminiau tą šešėlį ir vėl nukeliavau į kalną, perėjau tarpeklį ir atsidūriau pievelėje. Iš karto mane įtraukė į tarpeklį. Kritau žemyn labai giliai. Kaip sakė lydinti mintis – daug giliau nei pragaras. Atsidūriau dugne. Ten buvo tamsu, šalta, bet baimės nejaučiau. Kilo noras tame tarpeklyje kažką iš savęs palikti. Iš pradžių nesusigaudžiau, ką palikti, po to atėjo mintis, kad turiu palikti tą šešėlį. Tarsi akmenuką aš tą šešėlį padėjau tarpeklio dugne. Tą akimirką aš tapau pailgu auksiniu kiaušiniu. Aš didėjau augau per visą tarpeklio gylį. Po to susiformavo merkaba, o aplink ją susiformavo daugybė spalvotų, mirgančių gražiomis spalvomis žiedų. Visa tai pavirto uola. Uola kilo, augo, smailėjo. Jaučiau, kad ta uola esu aš. Uolos viršuje iš savęs suformavau vartus. Pajutau kaip per juos pradėjo žengti Pakylėtieji Valdovai. Jie iš žemesnio plano žengė į aukštesnį planą.  Kaip supratau, tame tarpeklyje aš palikau šešėlį, kuris susijęs su Mokytojais. Kai jie formavo mano struktūrą, jie prižemino savo vibracijas, jie tapo kaip šešėliais. Savo erdvėje jie yra šviesa, žemiškoje erdvėje, sužeminę vibracijas, papilkėja, kaip šešėliai. Tai tame tarpeklyje per mane jie paliko savo sužemintas vibracijas. Atsilaisvino. Visi Pakylėtieji Valdovai eidami pro vartus įžengė į apvalios formos patalpą, kuri kabojo erdvėje. Pro tarpus švietė ryški šviesa. Ta patalpa buvo kaip akmuo, kad šviesa nepažeistų manęs. Į tą patalpą įžengė Visatos Kūrėjas ir Jis nurodė naujas darbo gaires Pakylėtiesiems Valdovams. Supratau, kad tos užduotys ne vien su Žeme susietos, o su visa Visata. Aš nežinau, ar Pakylėtieji Valdovai viską atliko su manimi ir pasitraukė, ar jie tiesiog buvo atšaukti iš manęs, bet jiems Visatos Kūrėjas skyrė reikšmingesnes užduotis.

Pakylėtieji Valdovai taip ir pasiliko toje erdvėje su Kūrėju, o mano uola sumažėjo ir aš pavirtusi savimi atsiradau tarpeklio dugne. Bet jame nebebuvo taip tylu ir ramu. Iš visų pusių kilo visokios baidyklės. Visaip stengiausi iš ten ištrukt, bet nepavyko. Kai visai sukilo tos bjaurybės aš tiesiog garsiai sušukau, kad renkuosi Šviesos Viešpatį. Tą patį iš karto pakartojo ir Rita. Supratau, kad davėm pažadą amžiams. Tada atsirado Brahma ir mane iškėlė iš to tarpeklio.

Pievelėje laukė Jėzus, jis šypsosi ir sako: na ir prisidirbot. Nustebau, kokioje vietoje prisidirbom?

Sako, prisidirbot, kai amžiams pasirinkot Šviesos Viešpatį. Man tapo neaišku, kaip galima prisidirbt, pasirenkant Šviesos Viešpatį. Sako, įsiklausyk į žodžius, ką pasirinkot: Šviesos Viešpatį. Vadinasi yra ir Tamsos Viešpats. Kūrėją sudaro abi dalys ir visi renkasi pusiausvyrą, balansą. Sako, beveik visi Pakylėtieji Valdovai renkasi balansą, o judvi, mat, Šviesos Viešpatį.

Jėzus visą laiką šypsojosi, jis tikrai nepyko, tik truputį juokėsi, kad su savo pažadu amžiams labai prisidirbom, nes tai vienas iš sunkiausių gyvenimo kelių ir kad tas pažadas veiks tūkstantį metų. Jis juokėsi iš mūsų, o kartu ir didžiavosi. Jėzus sakė, kad Šviesos Viešpatį yra pasirinkusi Marija. Ir paklausė mūsų, ar lengva Marijai gyventi ir dirbti. Ji visados yra žmonių skausme ir kančioje. Ji nėra meniškoje kūryboje ar mokslinėje veikloje, ji visados yra ten, kur didžiausias skausmas. Nes ji neša šviesą ten, kur tamsiausia. Tai va, taip mudvi su Rita netikėtai amžiams pasižadėjome dirbti Šviesos Viešpačiui.

Po to viskas rimo, grįžau į savo materiją, tik dar atėjo žinia, kad mudviem mūsų kelyje kol kas padės Serapis Bėjus.

Visa tai vyko sekmadienį, kada turėjau vesti komandos darbą ašrame, bet ten dalyvaut nebeleido, kad nebūtų perkrova. Andrijanas Hošė pažadėjo per Svajonę visą procesą atlikti už mane. Procesas vyko stiprus, vis galvojau aprašyt ar ne, bet juk tuo viskas nesibaigė. Pavakaryje atvažiuoja Gailutė iš Šiaulių ir atveža puokštę baltų rožių. Sako, širdis liepė atvežt baltas rožes. O juk prieš kažkurį laiką Marija jos buvo paprašiusi jai pamerkt baltas rožes. Tai tas Gailutės rožes supratau kaip ženklą, kad Marija sveikina mus su Rita, tapus jos bendražygėmis. Ir dar tuom diena nesibaigė…

Tą pačią dieną Saulė Zujūtė rašo žinutę: „Sveika, siunčiu savo šios dienos reginius. Šiandien ryte ilgokai apžvelginėjau visatos planus ir jų situaciją. Naujai, gal kiek aiškiau pamačiau visatinių kūnų formavimosi procesą. Monada – tai tarsi visatos sąmonės magnetizmo mažas magnetinis sūkuriukas, individualus magnetukas su tam tikrų visatos sąmonės savybių rinkiniu. Matau jį kaip akvariumą dėl to, kad jis turi savo privatumo ribas, bet realiai visi chaoso gyventojai – tai tamsoje be jokios šviesos egzistuojančių magnetinių laukų sūkuriai. Dvasios plane tas magnetukas įmagnetina aplink save pagal savo prigimtį dvasios plano materijos – idėjų. Dvasios plane ryškiai šviesu ir karšta, čia egzistuoja tik viena balta šviesa, o idėjos, mintys – tos šviesos pluoštai, kurie apgaubinėja į juos iš chaoso atitekančius magnetinius sūkuriukus. Dėl to kai kurie regintieji šio plano gyventojus vadina šviesos būtybėmis. Idėjos – tai tikimybės to, kas gali būti (bet gali ir nebūti) realizuota žemesniuose pasauliuose. Realizacijai visų pirma reikia gyvybės, ir ją monados sūkuriukas, apgaubtas dvasios idėjos šviesos kūnu, įgauna nusileidęs į sielos planą. Sielos plane toji dvilypė konstrukcija savo karščiu kondensuoja aplink gyvybės purslus (sielos plano materiją). Purslai laužia baltą dvasios šviesą per savo briaunas (vaivorykštės optika, galiojanti ne tik fiziniam planui, bet ir sielos planui), ir tie purslai nusėda monados-dvasios konstrukcijos kaip margaspalvė rasa. Gyvybės purslai – tai idėjos realizavimo galimybės. Kiekviena tikimybė turi aibes jos realizavimo galimybių, o sąmonė turi sugebėti atsirinkti tinkamiausią (stipresnė sąmonė geba realizuoti vienu metu keletą variantų per paralelinius planus ar per laiko valdymą fiziniame lygmenyje). Visa ši jau trilypė sąmonės struktūra leidžiasi į materialiausią visatos planą – psichikos pasaulį ir čia ji įgauna to plano formą – stichijos sūkurį, kuris kaip grąžtas ima gręžtis (materializuotis) į fizinį planą ir jame savo sąmonės poveikiu daro poveikį ir pokytį – savimi sąmonina tankiausią, inertiškiausią, nemokšiškiausią visatos formą – fizinę materiją.

Psichikos pasaulis ir žemutinieji su juo persipynę sielos pasaulio sluoksniai stipriai užteršti „išmetamųjų dujų“ – iš fizinių sąmonių išsiskiriančių žemųjų vibracijų (aistrų, ydų, neigiamų emocijų ir minčių). Juos dezinfekuoja ir neutralizuoja griežtumo kolonos angelai, vadovaujami šios kolonos arkangelų, tam naudodami psichikos pasaulio stichijas. Bet darbai neatrodo vykstantys labai efektyviai. Jiems vadovaujantys arkangelai mano reginyje panašūs į paauglius, kurie ieško tapatybės, gyvena principu AŠ PATS ir nors ir siekia tikrai kilnių tikslų, nors supranta bendradarbiavimo svarbą (tarp tos pačios pasaulėžiūros atstovų), nors tikrai intensyviai darbuojasi vardan žemesnių planų būtybių sąmonėjimo, bet atmeta pagalbą bei patarimus iš išorės (iš užvisatinių aukštų sąmonių – kosminių dėsnių ir principų). Taip yra dėl to, kad ir pati mūsų visata – dar jauna asmenybė ir joje, galima sakyti, dar siaučia „hormonai“. Tapatybės paieškos – gerbtinas dalykas, bet jis turi vykti laikantis kosminių dėsnių ir principų nustatytos evoliucinės tvarkos ir kosminės ekologijos. O kol kas psichikos pasaulio ekologinė būklė jau peržengė kritinę užterštumo energiniais toksinais ribą, kas rodo, kad savarankiškieji mūsų visatos darbuotojai nebesusitvarko su materijos gryninimo ir sąmoninimo užduotimi.

Užvisatiniai kosminiai principai nurodė mūsų visatos aukštesniųjų planų gyventojams perpasitikrinti savo sąmonės ašies vientisumą bei orientaciją į Motinos Visatos sąmonės ašį bei jos evoliucines vertybes bei kūrybinius principus. Taip pat užvisatiniai kuratoriai (kosminiai būties principai) aktyvavo būties audinyje egzistuojančias Nebūties sąmonės daleles (Nebūties plano būtybes) – toks atėjo evoliucijos etapas, kai būtis gali tapti dar labiau sąmoninga (Nebūtis mano reginiuose – tai aukščiausia, anapus Būties esanti Visa ko Kūrėjo sąmonės dalis). Nebūties sąmonės dalelės atsimerkė būties audinyje kaip akutės: visose būtybėse (arkangeluose, angeluose žmonėse, gyvūnuose ir t.t.) aktyvavosi Nebūties sąmonės potencinės energijos, kurios intensyviai praturtina visas visatos sąmones nauja energija savo pačių evoliucijai ir bendriems evoliuciniams darbams tęsti. Energinio toksinio užterštumo valymas tiek bendrai psichikos pasaulyje, tiek konkrečiai žmonijos kolektyvinėje pasąmonėje pradeda vykti aktyviau“.

Ji regėjimus turėjo ryte apie 9 val., mes procesą atliko apie 10 -11 val. Tarsi iš Saulės suvokto regėjimo viską perkėlėm į materialesnį lygmenį, kur matėsi, kad Pakylėtieji Valdovai gauna naujas užduotis iš Visatos Kūrėjo. Galiu daryti prielaidą, kad Pakylėtieji Valdovai susirinko savo prižemintos sąmonės dalis tam, kad galėtų labiau pasitarnauti Motinos Visatos (pagal mane Visatos Kūrėjo) planams įgyvendinti.

Vien savo regėjimu gali ir suabejoti, ar jo iki galo neįvertinti, bet kai gauni du ženklus, patvirtinančius, ką regėjai – tai lieka priimti už tiesą.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Blogą talpina WordPress.com. | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑

%d bloggers like this: